Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

09 maja 2019

Celem utworzonej w 2004 Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) jest pomoc państwom członkowskim UE i państwom stowarzyszonym w ramach Umowy z Schengen w ochronie granic zewnętrznych unijnej przestrzeni swobodnego przepływu osób. Jako Agencja UE Frontex jest finansowany z budżetu UE i z wkładów państw stowarzyszonych w ramach Schengen. Do 2020 Agencja ma zatrudniać ok. tysiąc pracowników, z których blisko 1/4 jest oddelegowana przez państwa członkowskie i po zakończeniu pracy we Frontexie powraca do służby krajowej.

W 2016 Agencja została przekształcona w Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, której zadania objęły nie tylko kontrolę migracji, lecz także zarządzanie granicami i większą odpowiedzialność za zwalczanie przestępczości transgranicznej. Jej uprawnienia oficjalnie objęły także akcje poszukiwania i ratowania osób w sytuacjach związanych z ochroną granic morskich. Frontex to agencja operacyjna – ponad 1500 funkcjonariuszy z państw członkowskich jest na stałe rozmieszczonych w różnych częściach UE, aby móc na bieżąco śledzić nowe, szybko zmieniające się okoliczności, centrum sytuacyjne Frontexu odpowiedzialne za monitorowanie granic zewnętrznych działa przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Zakres odpowiedzialności i rozlokowanie sił w terenie

Agencja zapewnia funkcjonariuszy organów ścigania z państw członkowskich i z państw stowarzyszonych w ramach Schengen, a także statki, samoloty i urządzenia do kontroli granic na obszarach położonych przy granicach zewnętrznych, które wymagają dodatkowego wsparcia. Oprócz kontroli granicznej, działania Frontexu obejmują zadania związane z bezpieczeństwem na morzu, kontrolą bezpieczeństwa, operacjami poszukiwawczo-ratowniczymi i ochroną środowiska.

Analiza ryzyka

Frontex ocenia czynniki ryzyka mające wpływ na bezpieczeństwo granic UE. Agencja opracowuje obraz sytuacji i trendów w zakresie nieuregulowanej migracji i przestępczości transgranicznej na granicach zewnętrznych. Frontex dzieli się tymi danymi z państwami UE i Komisją Europejską i wykorzystuje je przy planowaniu swoich przyszłych działań. Wszystkie działania Frontexu są prowadzone w oparciu o analizę ryzyka.

Monitorowanie sytuacji

Frontex nieustanie prowadzi monitoring zewnętrznych granic Unii Europejskiej, dostarczając aktualizacje i ostrzeżenia państwom członkowskim UE i państwom stowarzyszonym w ramach Schengen, Komisji Europejskiej i innym agencjom.

Ocena narażenia

Agencja przeprowadza coroczne oceny zdolności i gotowości każdego z państw członkowskich i krajów stowarzyszonych w ramach Schengen do stawienia czoła wyzwaniom pojawiającym się na ich granicach zewnętrznych, w tym presji migracyjnej. Frontex oddelegowuje oficerów łącznikowych do państw członkowskich UE, aby pomóc agencji w utrzymaniu kompleksowego obrazu kontroli granicznej na szczeblu UE.

Współpraca europejska w zakresie funkcji Straży Przybrzeżnej

Agencja wspiera współpracę między organami ścigania, agencjami UE i organami celnymi na granicach morskich Unii. Łodzie i samoloty patrolowe rozmieszczone na obszarach prowadzenia operacji gromadzą i wymieniają się informacjami dotyczącymi kontroli rybołówstwa, wykrywania zanieczyszczeń i zapewniania zgodności z przepisami w zakresie żeglugi morskiej.

Wymiana informacji wywiadowczych o działalności przestępczej

Agencja dzieli się danymi zgromadzonymi na granicach z właściwymi organami krajowymi, Europolem i innymi agencjami europejskimi. Obejmuje to informacje o osobach podejrzewanych o zaangażowanie w działania przestępcze, takie jak przemyt migrantów, handel ludźmi i terroryzm.

Operacje deportacyjne

Frontex odgrywa coraz większą rolę w powrocie do kraju pochodzenia osób, które nie mają prawa pozostawać w Unii Europejskiej. Agencja wspomaga państwa członkowskie w koordynacji i finansowaniu operacji powrotowych, może jednak sama je inicjować. W tym celu Frontex może czarterować loty i rezerwować miejsca w lotach komercyjnych. Agencja pomaga również pozyskać konieczne dokumenty podróży dla osób powracających i zapewnić ekspertów do wspierania operacji deportacyjnych.

Stosunki zewnętrzne

Współpraca z krajami spoza Unii Europejskiej i strefy Schengen stanowi integralną część mandatu Frontexu i jeden ze strategicznych priorytetów agencji. Aby zapewnić wdrożenie europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami (IBM), Frontex rozwija i utrzymuje sieć partnerstw z organami granicznymi w państwach nienależących do UE, zwłaszcza z tymi, które sąsiadują z UE oraz z krajami pochodzenia i tranzytu migrantów. Agencja rozmieszcza również oficerów łącznikowych na terenach poza UE dotkniętych nieuregulowaną migracją.

Szybkie reagowanie

Frontex jest w stanie szybko wysłać straż graniczną i przybrzeżną do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych w ramach Schengen stojących w obliczu sytuacji nadzwyczajnej na swoich granicach zewnętrznych. Na żądanie agencji państwa członkowskie muszą zapewnić do 1500 funkcjonariuszy z puli szybkiego reagowania.

Badania i innowacje

Frontex ułatwia nawiązywanie współpracy między specjalistami w obszarze kontroli granicznych a przedstawicielami środowisk naukowych i przemysłu, aby zagwarantować, że nowe technologie będą zaspokajały potrzeby organów kontroli granicznej.

Szkolenia

Frontex opracowuje wspólne standardy szkoleniowe dla służb granicznych, aby zharmonizować proces kształcenia funkcjonariuszy straży granicznej w UE i w państwach stowarzyszonych w ramach Schengen. Celem tego jest zapewnienie, aby niezależnie od miejsca, w którym podróżni przekraczają zewnętrzną granicę UE, stosowane były wobec nich jednolite standardy kontroli granicznej. Działania w tym zakresie mają również za zadanie zapewnić, by funkcjonariusze straży granicznej i przybrzeżnej z różnych państw skutecznie współpracowali w ramach operacji Frontexu.

Wspólne operacje

Wspólne operacje są najlepiej widoczne spośród wszystkich działań agencji. Agencja rozmieszcza setki funkcjonariuszy straży granicznej i przybrzeżnej oraz łodzie, samochody, samoloty i inny sprzęt, aby wesprzeć państwa członkowskie w stawianiu czoła wyzwaniom na granicach zewnętrznych UE. Operacje te przeprowadza się na europejskich granicach morskich i lądowych, a także na międzynarodowych lotniskach. Obecnie Frontex polega głównie na państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych w ramach Schengen, aby zapewnić wyspecjalizowany personel i wyposażenie na potrzeby swoich operacji, ale agencja zmierza w stronę leasingu i zakupu własnego sprzętu. Frontex może również liczyć na pulę co najmniej 1500 funkcjonariuszy, którzy mogą być oddelegowani w ciągu pięciu dni, aby zająć się sytuacjami kryzysowymi na granicach Europy.

Operacje morskie realizowane przez agencję w regionie Morza Śródziemnego wspierają Włochy, Grecję i Hiszpanię w radzeniu sobie z presją migracyjną, jednak wszystkie operacje prowadzone przez agencję mają również na celu zwalczanie różnych form przestępczości transgranicznej. Operacje morskie obejmują dodatkowe zadania, takie jak monitoring zanieczyszczeń i nielegalnych połowów ryb. Operacje te są realizowane we współpracy z innymi agencjami UE, zwłaszcza z Europolem, Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa (EFCA).

Rola Frontexu w ramach operacji poszukiwawczo-ratowniczych

Uczestnictwo w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych zawsze stanowiło dla Frontexu priorytet i zostało zapisane w rozporządzeniu UE, które utworzyło Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Frontex jest zobowiązany do zapewnienia pomocy technicznej i operacyjnej na morzu w celu wsparcia działań ratowniczych, które mogą mieć miejsce w trakcie operacji nadzorowania granic.

Działania poszukiwawczo-ratownicze są również szczególnym celem planu operacyjnego każdej operacji Frontexu prowadzonej na morzu. W latach 2015 – 2017 Frontex przyczynił się do uratowania 280 tys. osób na Morzu Śródziemnym.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2020 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.