Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
25 kwietnia 2017

- W ciągu najbliższych czterech lat Policja wyda 6 mld zł na program modernizacji, w ramach którego dokonamy zakupów broni, wyposażenia osobistego, pojazdów, zrealizujemy też inwestycje budowlane, a także wzmocnimy motywacyjny system uposażeń – mówi nadinsp. Helena Michalak, zastępca Komendanta Głównego Policji ds. logistycznych w wywiadzie z Wojciechem Łuczakiem.

Nadinsp. Helena Michalak, zastępca Komendanta Głównego Policji ds. logistycznych

- Bieżący rok jest pierwszym, w którym obowiązuje nowy program modernizacji Policji. Jakimi środkami dysponujecie w jego ramach i na co zostaną przeznaczone?

- W latach 2017-2020 na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020 zaplanowano przekazanie Policji 5 993 mln zł. Z tej kwoty 624 mln zł, w tym 73,2 mln zł w br., przeznaczymy na zakup sprzętu transportowego. Zamierzamy pozyskać samochody osobowe – oznakowane i nieoznakowane – furgony, pojazdy specjalistyczne, umożliwiające poruszanie się w terenie trudnodostępnym oraz łodzie. Na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej przeznaczymy 76,9 mln zł, w tym 8,9 mln zł w 2017. Kupimy broń, roboty pirotechniczne, paralizatory, bezzałogowce i mierniki prędkości. Wiążę się z tym zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, w tym kamizelek kuloodpornych i zestawów przeciwuderzeniowych, za kolejne 173 mln zł, w tym niemal 50 mln w br.

Na sprzęt informatyki i łączności zarezerwowaliśmy 655 mln zł, w tym 102,3 mln zł w pierwszym roku obowiązywania programu. Planujemy zakup terminali mobilnych, komputerów stacjonarnych i laptopów oraz modernizację systemów teleinformatycznych. Znaczna część budżetu Policji zostanie przeznaczona na inwestycje budowlane. Cel ten pochłonie 1 591 mln zł, w tym 216,3 mln w 2017.

- Inwestycje budowlane pochłoną więc więcej niż wydatki na uzbrojenie, pojazdy i sprzęt informatyki razem wzięte. Na co zostaną przeznaczone?

Przede wszystkim na modernizację obiektów służbowych Policji, w tym budynków KWP/KMP/KPP/KP, szkół Policji jak również, strzelnic oraz obiektów specjalnych. W tej dziedzinie mamy największe potrzeby. Chcę jednak zwrócić uwagę także na modernizację systemów informatycznych i łączności, wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, a także większe niż w poprzednich latach wydatki na zakup pojazdów. Wdrożenie Programu ma na celu poprawę sprawności i skuteczności działania Policji i cel ten zostanie osiągnięty.

- Policjanci mogą liczyć w najbliższych latach na istotne zwiększenie swoich uposażeń. W jaki sposób?

- W ramach Programu zaplanowano blisko 2,9 mld zł (424,5 mln zł w 2017) na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych Policji. Dla tych pierwszych przewidziano wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy, zasilając go kwotą prawie 2,3 mld zł, w tym 335,8 mln zł w roku 2017. Podwyżki uposażeń mają być odczuwalne przede wszystkim w bieżącym roku oraz w 2019. Od stycznia funkcjonariusze otrzymali już średnio 253 zł, przy wzroście wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji o 0,18. W przyszłym roku przewidziano dodatkowo wzrost o 21 zł nagrody rocznej, zaś od 1 stycznia 2019 zamierzamy wprowadzić kolejną dużą podwyżkę, o średnio 309 zł, wielokrotność kwoty bazowej zwiększając o 0,22. W ostatnim roku obowiązywania Programu powinniśmy dodatkowo uzyskać niewielki wzrost nagrody rocznej. Łącznie w latach 2017-2020 wzrost uposażenia policjantów wyniesie 609 zł, co oznacza wzrost o 13,3% w stosunku do 2016.

Polscy policjanci już od wielu lat wspomagają bezpieczeństwo na arenie międzynarodowej, uczestnicząc w misjach pokojowych i zarządzania kryzysowego pod egidą OZN, UE oraz różnych agencji bezpieczeństwa publicznego lub na wniosek rządów państw objętych kryzysem postmilitarnym lub migracyjnym / Zdjęcia: Policja

- Czy Program zakłada też podwyżki dla pracowników cywilnych Policji?

- W ramach zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych zarezerwowaliśmy dokładnie 599,6 mln zł, w tym prawie 89 mln zł w 2017. Planowane podwyżki wynagrodzeń kształtują się następująco: średnio 250 zł na etat pracownika od 1 stycznia br., w 2018 – podobnie jak u funkcjonariuszy – niewielki wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w kolejnym roku średnio o 300 zł na etat, by w 2020 ponownie w niewielki sposób zwiększyć dodatkowe wynagrodzenie roczne. Łącznie w latach 2017-2020 podwyżki wynagrodzeń pracowników wyniosą 597 zł, co stanowi wzrost o 19% w stosunku do 2016.

- Budżet Policji, który w br. przekroczy 9 mld zł, nie jest jedynym źródłem finansowania Pani służby. Jakie są inne instytucje wspierające swoimi środkami bezpieczeństwo wewnętrzne?

- Dodatkowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez Policję są corocznie środki pochodzące z Unii Europejskiej, w znacznej mierze przeznaczone na: zakup sprzętu łączności, teleinformatycznego i informatycznego wraz z oprogramowaniem, sprzętu transportowego oraz szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Ponadto wiele komend wojewódzkich Policji korzysta z możliwości dofinansowania ze środków Wojewódzkich (lub Narodowego) Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów służbowych, modyfikację oświetlenia czy ogrzewania pozwalających nie tylko na uzyskanie oszczędności, ale także na znaczną poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników.

Kolejnym źródłem finansowania jest Fundusz Wsparcia Policji. Jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. Poza tym Rada Powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężna za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.

- W jakich międzynarodowych programach wzmocnienia bezpieczeństwa uczestniczą i uczestniczyć będą polscy policjanci?

- Polscy policjanci już od wielu lat wspomagają bezpieczeństwo na arenie międzynarodowej, uczestnicząc w misjach pokojowych i zarządzania kryzysowego pod egidą OZN, UE oraz różnych agencji bezpieczeństwa publicznego lub na wniosek rządów państw objętych kryzysem postmilitarnym lub migracyjnym. M.in. funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej na przełomie września i października 2016 brali udział we wspólnych patrolach na granicy węgiersko-serbskiej.

Drugim aspektem wzmacniania bezpieczeństwa międzynarodowego jest udział polskich funkcjonariuszy Policji i Żandarmerii Wojskowej w cyklicznych szkoleniach sił policyjnych państw Unii Europejskiej, Unii Afrykańskiej i krajów trzecich (USA, Kanada, Turcja) o nazwie European Union Police Services Training (EUPST). Ideą tego projektu jest przeprowadzenie przedsięwzięć szkoleniowych, mających na celu wzmocnienie zdolności zarządzania kryzysowego dla sił policyjnych państw uczestniczących oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie. Obecnie polscy policjanci biorą udział w misji ONZ w Liberii, misjach UE w Kosowie oraz Gruzji, jak również nadzorowanej przez OBWE misji na Ukrainie.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę.


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.