Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Nowe samoloty dla Straży Granicznej

Lotnictwo wojskowe, 13 stycznia 2017

Straż Graniczna poszukuje 2 samolotów wielosilnikowych z napędem turbinowym do wykonania zadań nad obszarami morskimi.

Nowe samoloty uzupełnią w służbie pojedynczy samolot M28 Skytruck, używany obecnie przez Straż Graniczną / Zdjęcie: Straż Graniczna RP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 takich samych, fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017, samolotów wielosilnikowych turbinowych do wykonywania przez Lotnictwo Straży Granicznej zadań nad obszarami morskimi. Każdy samolot musi mieć zabudowane, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017, następujące wyposażenie dodatkowe: system obserwacji lotniczej, radar poszukiwawczy 360°, system automatycznej identyfikacji jednostek nawodnych (AIS) i telefon łączności satelitarnej z dostępem do Internetu. Dostawca ma zapewnić personelowi SG szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi w/w wyposażenia.

Samoloty mają też być wyposażone w system poszukiwania kierunkowego rozbitków (DFS) monitorujący przedział częstotliwości w niebezpieczeństwie od 30 do 470 MHz i 2 radiotelefony cyfrowe łączności służbowej Straży Granicznej, zintegrowane z systemem łączności samolotu.

Użytkownikiem samolotów będzie I Wydział Lotniczy Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku (SG odbiera obserwacyjne motoszybowce, 2015-06-30). Samoloty będące przedmiotem zamówienia w zakresie przeznaczenia, realizowanych zadań, przyrządów pokładowych i wyposażenia muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) NR 800/2013. Dodatkowo powinny spełniać wszystkie wymogi odnośnie wyposażenia ratowniczego i bezpieczeństwa dla załogi statku powietrznego, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, jako samoloty lądowe użytkowane nad obszarami wodnymi w odległości większej niż 50 mil morskich od lądu. Tratwy wchodzące w zakres ww. wyposażenia ratowniczego i bezpieczeństwa powinny spełniać wymogi Międzynarodowego Kodeksu Środków Ratunkowych (Kodeks LSA) z uwzględnieniem specyfiki statku powietrznego. Samoloty wraz z wyposażeniem dodatkowym muszą posiadać certyfikaty typu EASA lub równoważne tj. uznawane przez EASA w celu spełnienia wszystkich wymogów do ich zarejestrowania we właściwych rejestrach, tj. w rejestrze statków powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) i/lub rejestrze statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.

Gwarancja obejmująca samoloty wraz z wyposażeniem dodatkowym (każdy samolot): płatowiec wraz z wyrobami kompletującymi – zgodnie z danymi producenta, lecz nie krócej niż na okres 24 miesięcy lub 1000 h lotu, w zależności od tego, co upłynie wcześniej; zespoły napędowe wraz z osprzętem (silniki) – zgodnie z danymi producenta, lecz nie krócej niż na okres 24 miesięcy lub 1000 h lotu (na każdy zespół napędowy wraz z osprzętem), w zależności od tego, co upłynie wcześniej; awionika – zgodnie z danymi producenta, lecz nie krócej niż na okres 24 miesięcy; śmigła – zgodnie z danymi producenta, lecz nie krócej niż na okres 24 miesięcy lub 1000 h lotu (na każde śmigło), w zależności od tego, co upłynie wcześniej; system obserwacji lotniczej – zgodnie z danymi producenta, lecz nie krócej niż na okres 24 miesięcy lub 1000 h pracy systemu, w zależności od tego, co upłynie wcześniej; radar poszukiwawczy 360° - zgodnie z danymi producenta, lecz nie krócej niż na okres 24 miesięcy lub 1000 h pracy systemu, w zależności od tego, co upłynie wcześniej; system identyfikacji automatycznej jednostek nawodnych typu AIS – zgodnie z danymi producenta, lecz nie krócej niż na okres 24 miesięcy lub 1000 h pracy systemu, w zależności od tego, co upłynie wcześniej; telefon łączności satelitarnej z dostępem do Internetu – zgodnie z danymi producenta, lecz nie krócej niż na okres 24 miesięcy; system przekazu danych w czasie rzeczywistym – zgodnie z danymi producenta, lecz nie krócej niż na okres 24 miesięcy lub 1000 h pracy systemu, w zależności od tego, co upłynie wcześniej.

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia. Okres obowiązywania zamówienia: 28 lutego 2017 – 30 listopada 2018. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie w jęz. polskim do udziału upływa 27 lutego 2017 o godz. 10:00

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Granice (Działania Szczególne dla Agencji FRONTEX). Zgodnie z art. 93 ust.1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.