Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło
Archiwum Nowy numer Redakcja

RAPORT-wto

Miesięcznik informacyjno-analityczny, poświęcony szeroko pojętej obronności, kierowany przede wszystkim do profesjonalistów.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Skrzydlata Polska

Najstarsze czasopismo lotnicze w Polsce. W każdym numerze temat przewodni, relacje z imprez, korespondencje zagraniczne, opisy konstrukcji. Ponad 100 kolorowych zdjęć na 68 stronach. Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Aeroplan

Czasopismo dla hobbystów i modelarzy, zawierające artykuły o historii lotnictwa, bogato ilustrowane zdjęciami i rysunkami, artykuły monograficzne, opisy malowań i oznakowań, oceny modeli, recenzje książek, konkursy.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Broń i Amunicja

Na 68 stronach magazynu pełna informacja na temat broni strzeleckiej dla amatorów i zawodowców. Trendy i testy współczesnej broni strzeleckiej.

Archiwum Nowy numer Redakcja

BiA-Komandosi

Magazyn o objętości 68 stron poświęcony siłom i służbom specjalnym, zagadnieniom związanym z szeroko pojętym bezpieczeństwem, jak też współczesnym konfliktom zbrojnym.

Archiwum Nowy numer Redakcja

Numer Specjalny

Numery specjalne publikowane podczas konferencji, targów i innych imprez związanych z lotnictwem i obronnością.

Autor: Henryk Kucharski

116 delegatów, spośród 126 uprawnionych przedstawicieli Aeroklubów Regionalnych, uczestniczyło w XXVII Walnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego, które odbywało się w dniach 27-28 marca w Warszawie. Głównymi tematami tych bardzo sprawnie przeprowadzonych obrad były: wybory prezesa i Zarządu AP; nadanie osobowości prawnej szkołom szybowcowym AP; zmiany statutowe; rozpatrzenie pozostałych wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, delegatów i członków AP.

Na prezesa Aeroklubu Polskiego zgłoszony został tylko jeden kandydat - Włodzimierz Skalik, który w głosowaniu uzyskał zdecydowaną większość głosów. Spośród 18 kandydatów członkami Zarządu AP zostali wybrani: Jacek Dankowski (Aeroklub Leszczyński), Stanisław Haczyński (A. Zagłębia Miedziowego), gen. Ryszard Hać (Siły Powietrzne), Michał Lewczuk (A. Warszawski), Marcin Prusaczyk (A. Nadwiślański), Andrzej Siembida (A. Włocławski), Jarosław Szołtysek (A. Śląski), Stanisław Szpera (A. Bydgoski), Paweł Świerczyński (A. Mielecki) i Wiktor Wyszywacz (A. Łódzki).

SZKOŁY SZYBOWCOWE

Zgromadzenie przyjęło zmiany do statutu umożliwiające powołanie szkół lotniczych oraz uchwały powołujące Szkoły Szybowcowe AP i określające ich regulamin. Dodatkowo zdecydowano o przekazaniu Szkołom nieruchomości będących obecnie w ich dyspozycji, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad przekazanym majątkiem przez Walne Zgromadzenie - najwyższą władzę AP.

Zgodnie z przegłosowanymi zmianami Szkoły Szybowcowe Aeroklubu Polskiego utrzymają dotychczasowy, ogólnodostępnych charakter dla wszystkich członków AP. Głównym celem zmian jest nadanie osobowości prawnej Szkołom Szybowcowym oraz wsparcie ich długoterminowego rozwoju poprzez doprecyzowanie zadań statutowych oraz poprawę zarządzania i nadzoru nad ich działalnością.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Opublikowany na stronie internetowej Aeroklubu Polskiego list Włodzimierza Skalika do członków tego stowarzyszenia:

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, członkowie Aeroklubu Polskiego. Wasi reprezentanci podczas XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego powierzyli mi pełnienie zaszczytnej funkcji prezesa Aeroklubu Polskiego. Jednocześnie powołali do składu nowego Zarządu AP osoby przeze mnie rekomendowane. To szczególny wyraz zaufania dla mnie i moich współpracowników oraz wyraz poparcia dla naszego programu naprawy i rozwoju naszego Stowarzyszenia, który zaprezentowaliśmy delegatom.

Program ten opiera się na wprowadzeniu przejrzystości działań Zarządu AP i odbudowaniu zaufania członków do statutowych władz stowarzyszenia. Warunkiem koniecznym dla osiągnięcia sukcesu na tym polu jest poprawa komunikacji. Temu będzie służyć między innymi, będący obecnie w stanie projektu, wewnętrzny intranet, który pozwoli dokonać przełomu w sprawnym dostarczanie szczegółowych informacji wszystkim członkom Aeroklubu Polskiego i aeroklubom regionalnym. Nawet najlepsze narzędzia i systemy informatyczne nie zastąpią osobistego kontaktu i wymiany poglądów. W trakcie XXVII WZD AP zadeklarowałem, że dla zapewnienia właściwej komunikacji z naszym środowiskiem będę organizował raz na kwartał w kilku regionach kraju serię otwartych spotkań, podobnie jak to uczyniłem w czasie prezentacji mojego programu wyborczego.

Pracę nowego Zarządu AP chciałbym oprzeć na wprowadzeniu zbioru zasad, według których każdy członek Zarządu i pracownik Biura ZAP zobowiązany będzie postępować w czasie pełnienia swojej funkcji czy też w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Zasady te zebrane w jeden dokument zatytułowany Katalog dobrych praktyk Zarządu Aeroklubu Polskiego i Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego określą jak każdy członek Zarządu i pracownik Biura powinien postępować w czasie pełnienia swojej funkcji. Każdy członek Zarządu oraz pracownik Biura musi zdawać sobie sprawę ze swojej służebnej roli wobec całego środowiska, musi być wsłuchany w jego głos i odpowiadać na jego potrzeby.

Aeroklub Polski posiada unikalne kompetencje Polskiego Związku Sportu Lotniczego. Wiążą się z tym obowiązki organizowania współzawodnictwa sportowego w dziewięciu dyscyplinach sportów lotniczych. Na nas też spoczywa ogromna odpowiedzialność za wychowanie i wyszkolenie nowych pokoleń sportowców lotniczych. Aeroklub Polski jako aeroklub narodowy jest wyłączną organizacją reprezentującą polskie sporty lotnicze w FAI (Fédération Aéronautique Internationale) i należy do najbardziej zasłużonych organizacji na świecie.

Członkostwo w FAI to również możliwość organizacji przez nasze Stowarzyszenie imprez o randze Mistrzostw Europy i Świata. To dla aeroklubów regionalnych, które zazwyczaj fizycznie są obarczone ciężką pracą związaną z organizacją tych imprez, szansa na dodatkowe dochody, na podkreślenie swojej obecności w regionie. Dla Aeroklubu Polskiego to również źródło dochodów z tytułu opłat za wpis do kalendarza imprez sportowych.

Działalność Aeroklubu Polskiego w 9 dyscyplinach sportu postrzegam jako główną domenę działalności AP. Temu założeniu podporządkowałem nową strukturę organizacyjną Biura ZAP, której projekt został przyjęty przez ZAP 2 marca 2010. Z tego też powodu z determinacją działałem w celu skutecznego usunięcia przeszkód, które stanęły na drodze do podpisania umowy z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie działalności sportowej AP w 2010.

Zmiany, jakie niesie za sobą członkostwo w Unii Europejskiej oraz jakie dokonują się obecnie w lotnictwie cywilnym, powodują określone implikacje dla działalności każdego z nas. Zmiany w prawie lotniczym i w przepisach wykonawczych stają się codzienną udręką dla wszystkich, którzy na co dzień mają styczność z lotnictwem, a w szczególności tym małym. Dlatego nie ulega żadnej wątpliwości, że istnieje potrzeba silnej reprezentacji całego środowiska lotniczego wobec czynników zewnętrznych, władz lotniczych oraz ustawodawców. AP ma wszelkie przesłanki ku temu, aby w sposób skuteczny reprezentować nasze interesy wobec tych wszystkich, od których zależy kształt naszego małego lotnictwa w przyszłości.

W celu realizacji tego postulatu chciałbym podjąć stały dialog z instytucjami regulującymi sferę lotnictwa cywilnego, w szczególności z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwem Infrastruktury oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Część z obowiązujących nas przepisów jest pochodną działań na poziomie Unii Europejskiej. Dlatego planuję nawiązanie kontaktów z przedstawicielami małego lotnictwa z innych krajów członkowskich UE, aby zebrać katalog dobrych praktyk i pracować w celu wdrożenia najlepszych rozwiązań na naszym rodzimym gruncie.

Reprezentowanie interesów środowiska lotniczego wobec władz krajowych i międzynarodowych uważam za drugą podstawową domenę działalności Zarządu Aeroklubu Polskiego wraz z jego Biurem. Aktywność w tym zakresie powinna być stale przedmiotem debaty w naszym środowisku aby precyzyjnie definiować najważniejsze zadania i cele do realizacji. Aeroklub Polski realizując tę funkcję powinien w większym stopniu korzystać z licznego grona ekspertów lotniczych, działających w środowiskach aeroklubów regionalnych.

Ponadto Biuro ZAP powinno realizować inne służebne wobec naszego środowiska funkcje. Wśród nich przede wszystkim należy wymienić opracowywanie i udostępnienie Aeroklubom Regionalnych dokumentacji szkoleniowej oraz pełnienie funkcji zarządzającego lotniskami. Wszystkie te działania powinny mieć zdefiniowane realne źródła finansowania pokrywające w pełni koszty tej działalności.

Obecna sytuacja finansowa Aeroklubu Polskiego jest niezwykle trudna. Dzięki stanowczym i aktywnym działaniom niebezpieczeństwa z nią związane zostały opanowane. Posiadamy zadłużenie na ponad 1,5 mln zł i gdybyśmy chcieli to spłacić dziś, musielibyśmy sprzedać majątek. Każdy miesiąc działalności Biura Zarządu w kształcie znanym nam wszystkim z ostatnich lat to dla Aeroklubu Polskiego utrata od 100 000 do 200 000 złotych. Jest to sytuacja niedopuszczalna, prowadząca do samozagłady Aeroklubu Polskiego.

</span>Włodzimierz  Skalik, nowo wybrany prezes Aeroklubu Polskiego podczas wystąpienia na  XXVII Zjeździe / Zdjęcie: Bernard Koszewski

Mając to na względzie, przy wsparciu członków Aeroklubu Polskiego przygotowałem plan naprawy finansów Biura Zarządu, który zakłada zredukowanie działalności centrali jedynie do zadań kluczowych z punktu widzenia strategii rozwoju organizacji, przy jednoczesnym podniesieniu efektywności pracy. Działalność Biura Zarządu powinna zapewniać obsługę zadań zleconych na najwyższym poziomie, jak również powinna służyć swoim członkom oraz Aeroklubom Regionalnym. Z dotychczasowej działalności centrali wyklucza się te zadania, które nie służą, lub w niewielkim stopniu służyły swoim członkom i całemu Stowarzyszaniu. Działania te mają na celu głównie powstrzymanie procesu utraty majątku Aeroklubu Polskiego. Jestem bowiem przekonany, że majątek powinien służyć naszemu Stowarzyszeniu przez następne pokolenia, zamiast być sprzedawany w celu realizacji bieżących potrzeb.

W pierwszym etapie Zarząd AP pod moim kierownictwem skupi się na zrównoważeniu budżetu biura najpóźniej do końca 2010. Bardzo realne jest osiągnięcie tego stanu nawet kilka miesięcy wcześniej. Moim zamierzeniem jest osiągnięcie obniżki kosztów funkcjonowania Biura ZAP o 40%.

W połowie roku, przygotowując preliminarz budżetowy na 2011, dokonamy analizy czy jest możliwe i w jakim stopniu obniżenie składki członkowskiej na 2011. Planuję jednoczesne opracowanie systemu refinansowania opłaty za licencje sportowe dla osób będących członkami Aeroklubu Polskiego.

Będę kładł szczególny nacisk na surowe przestrzeganie opracowanego przeze mnie Regulaminu gospodarki finansowej AP.

Chciałbym aby Aeroklub Polski stał się platformą wymiany doświadczeń, z których wzajemnie mogliby korzystać wszyscy członkowie Aeroklubu Polskiego i ich Aerokluby Regionalne. Wymianie doświadczeń i upowszechnianiu dobrych praktyk w innych dziedzinach chciałbym aby służył projektowany przeze mnie aeroklubowy intranet.

Koleżanki i Koledzy,

Dla mnie, członka Aeroklubu Polskiego od 1975, główną motywacją dla której zdecydowałem się kandydować na prezesa AP jest chęć poprawy funkcjonowania naszej organizacji. Chciałbym aby bardziej służyła Wam oraz aby bardziej reprezentowała Wasze interesy wobec administracji, zwłaszcza tej lotniczej.

Znając zapał i kompetencje moich Kolegów z Zarządu oraz udzielone przez Was poparcie dla naszego programu jestem przekonany, że słowa Aeroklub Polski - razem możemy więcej będą się stawać rzeczywistością naszego Stowarzyszenia.

WŁODZIMIERZ SKALIK


Skrzydlata Polska - 05/2010
Drukuj Góra