Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Remonty okrętów MW

Marynarka wojenna, Przemysł zbrojeniowy, 27 maja 2019

Konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej i PGZ Stoczni Wojennej zawarło z Komendą Portu Wojennego w Gdyni umowy na naprawę główną i dokową fre­gaty rakie­to­wej ORP Generał Tadeusz Kościuszko i okrętu hydro­gra­ficz­nego ORP Arctowski

Naprawa główna i dokowa fregaty rakietowej ORP Generał Tadeusz Kościuszko (na zdjęciu) i okrętu hydrograficznego ORP Arctowski kosztować będzie ok. 100 mln zł / Zdjęcie: MON

Umowy zakła­dają prze­pro­wa­dze­nie prac napraw­czych, remon­to­wych, kon­ser­wa­cyj­nych oraz moder­ni­za­cyj­nych. Naprawy reali­zo­wane będą przez Konsorcjum w skła­dzie: PGZ. i PGZ SW. Całościowa war­tość pod­pi­sa­nych umów wynosi 99 mln zł brutto, odpo­wied­nio 49 mln zł dla ORP Kościuszko i 50 mln zł za reali­za­cję prac na ORP Arctowski. Ze strony Konsorcjum umowę pod­pi­sali: wice­pre­zes PGZ Sebastian Chwałek, czło­nek zarządu PGZ Radosław Domagalski-Łabędzki, pre­zes PGZ SW Konrad Konefał i komen­dant Komendy Portu Wojennego w Gdyni kmdr Jarosław Wypijewski.

ORP Generał Tadeusz Kościuszko to fre­gata typu Oliver Hazard Perry. Na pod­sta­wie umowy mię­dzy rzą­dami Stanów Zjednoczonych Ameryki i Rzeczypospolitej Polskiej od 28 czerwca 2002 znaj­duje się we flo­cie Marynarki Wojennej RP. Do zadań okrętu należy m.in. poszu­ki­wa­nie i zwal­cza­nie okrę­tów pod­wod­nych, osłona wła­snych okrę­tów i stat­ków oraz ich zespo­łów, patro­lo­wa­nie i osłona stra­te­gicz­nych szla­ków komu­ni­ka­cyj­nych, pro­wa­dze­nia ope­ra­cji reago­wa­nia kry­zy­so­wego i prze­ciw­dzia­ła­nia ata­kom ter­ro­ry­stycz­nym oraz zwal­cza­nie sił napadu powietrz­nego i okrę­tów nawod­nych (w pew­nym zakre­sie, Powrót ORP Kościuszko z ćwiczeń Dynamic Mongoose, 2018-07-10).

ORP Arctowski to pol­ski okręt hydro­gra­ficzny pro­j. 874, zapro­jek­to­wany w Polsce i zbu­do­wany w Stoczni Północnej w Gdańsku. Jednostka prze­zna­czona jest do reali­za­cji dzia­łań z zakresu zabez­pie­cze­nia nawi­ga­cyjno-hydro­gra­ficz­nego ope­ra­cji Marynarki Wojennej RP oraz na rzecz gospo­darki mor­skiej i bez­pie­czeń­stwa żeglugi takich jak: pro­wa­dze­nie prac son­da­żo­wych, pro­wa­dze­nie prac hydro­gra­ficz­nych, pro­wa­dze­nie prac mete­oro­lo­gicz­nych, pro­wa­dze­nie prac oce­ano­gra­ficz­nych, pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści naukowo badaw­czej dla insty­tu­cji cywil­nych, pro­wa­dze­nie dzia­łań ratow­ni­czych, sta­wia­nie i wybie­ra­nie pły­wa­ją­cych ozna­ko­wani nawi­ga­cyj­nych i moni­to­ro­wa­nie ruchu jed­no­stek pły­wa­ją­cych (Zimowa praktyka podchorążych zakończona, 2017-02-15).


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.