Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

Odpowiedź Inspektoratu UZbrojenia na oświadczenie Aero Vodochody

Lotnictwo wojskowe, 14 czerwca 2013

Inspektorat Uzbrojenia ustosunkował się do zarzutów, dotyczących realizacji przetargu na samolot szkolenia zaawansowanego dla Sił Powietrznych, stawianych przez czeskie przedsiębiorstwo.

Strona czeska opublikowała swoje stanowisko dzisiaj (Oświadczenie Aero Vodochody: Chaotyczny przetarg na AJT, 2013-06-14). Treść odpowiedzi IU publikujemy poniżej, z niewielkimi poprawkami redakcyjnymi.

Zamawiający nie zgadza się z przedstawionymi przez czeskiego Wykonawcę zarzutami dotyczącymi postępowania na pozyskanie Zintegrowanego systemu Szkolenia Zaawansowanego (Advanced Jet Trainer – AJT).

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp), minimalny czas na składanie ofert wstępnych wynosi 10 dni, natomiast w przedmiotowym postępowaniu wyznaczono termin 25-dniowy.

Wykonawcom przekazywano odpowiedzi na ich pytania w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść tych odpowiedzi nie miała wpływu na zasadnicze wymagania zawarte w SIWZ.

Ustawa Pzp nie zawiera regulacji dotyczących treści i formy gwarancji. W tym zakresie pomocny jest art. 81 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 nr 72, poz. 665 ze zm.). Niewątpliwie zaproponowany przez IU wzór gwarancji wadialnej spełnia wymogi polskiego Prawa bankowego. Należy również zauważyć, iż w transakcjach związanych z gwarancjami bankowymi, oprócz regulacji ustawowych, banki stosują obecnie powszechnie opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (MIH) jednolite reguły dla gwarancji płatnych na żądanie (International Chamber of Commerce: Uniform Rules for Demand Guarantees; URDG), które jednakże nie stanowią źródeł prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto treść wzoru gwarancji wadialnej obowiązującej w obecnym postępowaniu, wystąpiła (w identycznym brzmieniu) w postępowaniu na dostawę samolotu LIFT i wówczas nie stanowiła ona (ostatecznie) dla strony czeskiej problemu – Aero Vodochody złożyło wtedy ofertę. Nie rozumiemy więc, dlaczego jej treść jest obecnie kwestionowana.

Obecne postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Pzp w trybie negocjacji z ogłoszeniem, co umożliwia po etapie negocjacji doprecyzowanie lub uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia i warunków umowy. Tryb ten pozwala (na podstawie art. 54 Pzp), na zaproszenie wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, następnie prowadzenia negocjacji, a dopiero na etapie końcowym do składania ofert (o czym Wykonawcy byli kilkukrotnie informowani).

Nie bez znaczenia jest fakt, że zgodnie z wymaganiami Zamawiającego pozostali trzej Wykonawcy złożyli oferty wstępne w terminie, tj. 07 czerwca 2013.

Należy również podkreślić, iż w przypadku zaistnienia naruszenia interesów prawnych Wykonawcy istnieje możliwość zastosowania środka odwoławczego przewidywanego w Ustawie Pzp, czyli wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.  Firma Aero Vodochody jednak z niego nie skorzystała.

Reasumując Zamawiający uważa, iż działania Aero Vodochody wynikają z całkowitej nieznajomości polskiego prawa, a ich jedynym celem jest ukrycie tego, że oferowany przez nie produkt nie jest w stanie spełnić postawionych wymagań.

O braku możliwości zaoferowania żądanego przez stronę polską przedmiotu zamówienia świadczy również fakt, iż pozostali Wykonawcy – światowi potentaci w branży lotniczej – nie mieli problemów z pełną akceptacją warunków postępowania.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2022 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.