Altair


Autoryzacja


Resetuj hasło

15-lecie Służby Ruchu Lotniczego SZ RP

Lotnictwo wojskowe, 11 stycznia 2017

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, jako instytucja podległa bezpośrednio Dowódcy Sił Powietrznych rozpoczęło działalność służbową z dniem 1 stycznia 2002.

Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, jako instytucja podległa bezpośrednio Dowódcy Sił Powietrznych,zostało sformowanena podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Pf 40/Org./P-5 z dnia 10 maja 2001, Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 0252/Org./P-5 z dnia 19 czerwca 2001 oraz zgodnie z rozkazem Nr Pf 90 Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej z dnia 11 lipca 2001. Działalność służbową Szefostwo rozpoczęło z dn. 1 stycznia 2002. Szefami SSL SZ RP byli: płk pil. Telesfor Markiewicz ( 2002–2003), płk pil. Waldemar Jaruszewski (2003–2007) i płk pil. Tomasz Drewniak (2007–2008). Od 2008 funkcję tę pełni płk pil. Cezary Wasser.

Wyodrębnienie komórki ruchu lotniczego z Dowództwa i utworzenie centralnego organu sprawującego specjalistyczny nadzór nad działalnością służby ruchu lotniczego w SZ RP było wypełnieniem zapisów Koncepcji Jednolitego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym (Wojskowe lotniska coraz bezpieczniejsze, 2017-01-02).

W celu realizacji przyjętych założeń, mając na uwadze zachowanie najwyższej jakości oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa zapewnianych służb ruchu lotniczego, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP podjęło ogromny wysiłek, czego wynikiem są osiągnięcia, które całkowicie zmieniają oblicze wojskowej służby ruchu lotniczego. Do najważniejszych zaliczyć należy:

Reorganizację systemu szkolenia wojskowych kontrolerów ruchu lotniczego, które obejmuje etapy począwszy od naboru kandydatów do zawodu kontrolera ruchu lotniczego, poprzez ich szkolenie teoretyczne i praktyczne na symulatorze, kończąc na obowiązkowych szkoleniach odświeżających kompetencje oraz utrwalania i doskonalenia technik operacyjnych w przypadku sytuacji szczególnych i niebezpiecznych. Formuła szkolenia wprowadza niezależność szkolenia od procesu egzaminowania, co zapewnia w pełni obiektywną ocenę szkolonego przy jednoczesnym wykluczeniu personelu, którego poziom wiedzy i umiejętności nie gwarantuje bezpiecznego wykonywania czynności operacyjnych kontrolera ruchu lotniczego. Tak stworzony system stanowi pełne odzwierciedlenie wymagań ujętych w prawie UE i został sprecyzowany w Instrukcji ruchu lotniczego SZ RP.

Opracowanie przez zespół ekspertów powołanych przez Szefa SSRL SZ RP Instrukcja zarządzania ruchem lotniczym w Siłach Zbrojnych RP, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym systemu bezpieczeństwa w lotnictwie wojskowym wprowadza mechanizmy dotyczące zgłaszania zdarzeń i incydentów ruchu lotniczego. System Zarządzania Bezpieczeństwem w ATM stanowiący integralną część zarządzania ruchem lotniczym zapewnia systematyczne zarządzanie bezpieczeństwem jednocześnie gwarantując, że każda osoba zaangażowana w kwestie bezpieczeństwa zapewniania służb ruchu lotniczego ponosi indywidualną odpowiedzialność za swoje działania. Dodatkowo, sam system wnosi obowiązek dokonywania przeglądów bezpieczeństwa w systemie zarządzania ruchem lotniczym – i w razie potrzeby – formułowania zaleceń modyfikacyjnych i wprowadzania korekt służących zachowaniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Opracowanie szczegółowych instrukcji operacyjnych organów ATC, planów utrzymania kompetencji przez personel SRL oraz szereg zmian w dokumentach normujących funkcjonowanie wojskowej służby ruchu lotniczego, co umożliwił uzyskanie wystarczającego poziomu zgodności z wymaganiami stawianymi w zakresie zapewniania służb żeglugi powietrznej. Wynikiem prac było złożenie na ręce Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego deklaracji podjęcia przez Siły Zbrojne działań służących zapewnieniu właściwego poziomu świadczonych służb żeglugi powietrznej i w konsekwencji skutkowało uzyskaniem zezwolenia na zapewnianie służb żeglugi powietrznej w przestrzeniach powietrznych wyznaczanych na potrzeby lotnictwa wojskowego.

W praktyce oznacza to kolejny krok w drodze harmonizacji polskiej przestrzeni powietrznej oznaczającej stopniową reorganizację MATZ w elementy przestrzeni powietrznej kontrolowanej MCTR/MTMA, co jednocześnie wpływa na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni powietrznej wokół lotnisk wojskowych, czyni ją bardziej dostępną dla innych użytkowników i jednocześnie sprawia, że charakter służb żeglugi powietrznej oferowanych lotnictwu ogólnemu przez Siły Zbrojne RP będzie klarowny i czytelny, a także zgodny ze standardami międzynarodowymi. Działania te były podstawą do wprowadzenia zmian w ustawie Prawo lotnicze umożliwiających lądowanie na lotniskach wojskowych cywilnych statków powietrznych wykonujących zadania na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Wprowadzenie do użytku Zbioru Informacji Lotniczych (MIL AIP Polska) to kolejna istotna zmiana w lotnictwie wojskowym. Jest to pierwsza tego typu publikacja zawierająca pełne, aktualne dane dotyczące lotnisk wojskowych, procedur przyrządowego podejścia do lądowania, struktur przestrzeni powietrznej i zasad wykonywania lotów przez lotnictwo wojskowe. Publikacja za treść której odpowiada SSRL SZ RP spełnia normy międzynarodowe.

Przystąpienie Polski w 2012 do organizacji CENOR (Central and Northern Region Information and Publications CENOR FLIP), ktore umożliwia udostępnienie publikacji lotniczych FLIP (kart podejścia do lądowania) polskich lotnisk wojskowych również załogom zagranicznym w standardowym układzie przyjętym w NATO. Jednocześnie pozwala na dostęp dla polskich załóg do informacji o wybranych lotniskach państw sojuszniczych.

Przygotowanie i wprowadzenie do użytku służbowego wydawnictwa Procedury podejścia i odlotu dla lotnisk Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającego procedury podejścia do lądowania dla lotnisk wojskowych, opracowanego w systemie metrycznym i anglosaskim.

Zakup i wdrożenie do użytku operacyjnego systemu AMHS (Air Traffic Services Message Handling System), co w znaczący sposób zmieniło proces zarządzania ruchem lotniczym w zakresie: edycji, przetwarzania, prezentacji i wymiany danych lotniczych w formacie AMHS/AFTN pomiędzy służbami operacyjnymi ruchu lotniczego i obrony powietrznej oraz PAŻP.

Pozyskanie zostały i wdrożenie do użytku system zarządzania bazami danych lotniczych (PLX) umożliwiającego bezpośrednią wymianę danych lotniczych pomiędzy PAŻP a wojskowymi organami ruchu lotniczego; systemu EAD (European Aeronautical Information Service Database) pozwalającego na dostęp do europejskiej bazy danych lotniczych (pobieranie danych dotyczących lotnisk, dostęp do danych dynamicznych (NOTAM, SNOWTAM) i generowanie Biuletynów Informacyjnych PIB (Pre-flight Information Bulletin) z dowolnego obszaru).

Trwają również prace związane z zakupem nowego systemu kontroli ruchu lotniczego dla wojskowych organów ATC, co jest kolejnym krokiem na drodze utrzymania nowoczesności służb ruchu lotniczego na lotniskach wojskowych. Szefostwo ściśle współpracuje z ULC i współdziała z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym – Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP, GBAS w Balicach?, 2016-12-19, Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego , 2016-10-20) oraz innymi organizacjami lotniczymi. Głównym celem tego współdziałania jest zapewnienie w czasie pokoju bezpieczeństwa w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej wszystkim jej użytkownikom.


Powiązane wiadomości


Drukuj Góra
www.altair.com.pl

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2007-2021 Altair Agencja Lotnicza Sp. z o. o.